راهکارهای مدیریت پروژه

استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای مدیریت پروژه

EPPM

این نرم افزار راهکار Oracle در مدیرت پروژه ها میباشد

Project Server

این نرم افزار مدیریت پروژه راهکار مایکروسافت در مدیریت پروژه ها میباشد.

Process Maker

با این نرم افزار میتوانیم فرآیندهای مدیریت پروژه را پیاده سازی نماییم.

Power BI

با این نرم افزار میتوانیم داشبوردهای مدیریت پروژه را پیاده سازی نماییم.

پشتیبانی

استقرار و پشتیبانی همه نرم افزارهای مدیریت پروژه دارای پشتیبانی میباشد.

مشاوره رایگان

در خصوص پیاده سازی انواع نرم افزارهای مدیریت پروژه میتوانید از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.